วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลตรัง


ปัจจุบันเทคโนโลยีและการแพทย์พัฒนาก้าวไกลไปมากแต่ความสัมพันธ์ของแพทย์กับคนไข้กลับสวนทางกันเรามุ่งหวังให้มีการพัฒนาทั้งสองทางไปด้วยกันเพื่อความสบายใจและปลอดภัยทั้งผู้รับและผู้ให้การรักษา
"องค์กรแพทย์พร้อมพัฒนาก้าวไกลเอาใจใส่เพื่อความเข้าใจและปลอดภัยของคนไข้"

นพ.อนิส เบ็ญราฮีม
ประธานองค์กรแพทย์ วาระ 2559-2561


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลตรัง

เป้าหมาย
- รักษามาตรฐานทางการแพทย์และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
- เสริมสร้างความเข้าใจและความสามัคคีในกลุ่มแพทย์กับผู้ร่วมงานทุกระดับ
- เป็นตัวแทนของแพทย์ในการประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น
- ดูแลด้านสวัสดิการของสมาชิกในองค์กรแพทย์

พันธกิจ
1)  รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพแพทย์  โดยการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่อไปนี้
     -สนับสนุนให้มีการดูแลรักษาผู้ป่วยตาม  Clinical  Practice  Guideline / Care Map
     -สนับสนุนให้มีระบบบันทึกทางการแพทย์ (Medical Record) ที่ได้มาตรฐาน 
     -สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของแพทย์
     -ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของแพทย์
2) รักษาไว้ซึ่งจริยธรรมแห่งวิชาชีพแพทย์
3) ประสานกิจกรรมคร่อมสายงานแพทย์ (Multidisciplinary  Team)  ให้มีประสิทธิภาพ
4) บริหารความเสี่ยงทางการแพทย์  (Medical  Risk  Management)
5) จัดระบบสวัสดิการแพทย์
6) ดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับแพทย์  เช่น  คัดเลือกแพทย์เข้าทำงาน  คัดเลือกแพทย์  ศึกษาต่อ   การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบหลายกลุ่มงาน  เป็นต้น