กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก


นพ.ศักดิ์วุฒิ รัตตานุกูล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงาน
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2529 (รุ่น 8)
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา ศิริราช 2536

นพ.โชคชัย ล้อพิริยะธรรม
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2534 (รุ่น 13)
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา ม.สงขลานครินทร์ 2536

นพ.สมศักดิ์ ประชุมรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2538 (รุ่น 17)
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา ม.สงขลานครินทร์ 2546

นพ.ตุลกานต์ มักคุ้น
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราช 2548 (รุ่น 110)
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา ศิริราช 2552