กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก


นพ.รุ่งโรจน์ ตั้งสถิตพร
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงาน
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2536 (รุ่น 15)
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา ม.สงขลานครินทร์ 2541
  • ประกาศนียบัตรแพทย์แผนจีน (ฝังเข็มและนวดทุยน่า) สาธารณรัฐประชาชนจีน 2553