กลุ่มงานศัลยกรรม

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ.ปัญจพล แก้วอุบล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงาน
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2536 (รุ่น 15)
 • ศัลยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2540

พญ.มุกดา นิวรสุวรรณกุล
นายแพทย์ปฏิบัติการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.เชียงใหม่ 2553 (รุ่น 47)
 • ศัลยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2558

พญ.ปวีณา ปัญญาวุฒิธรรม
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราช 2553 (รุ่น 115)
 • ศัลยศาสตร์ ศิริราช 2560

นพ.ธนวัฒน์ สุธาชีวะ
นายแพทย์
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2555 (รุ่น 35)
 • ศัลยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

นพ.ไกรภพ   ว่องไวยุทธ์
นายแพทย์
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2555 (รุ่น 35)
 • ศัลยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561
------------------------------------------------------------------------------------
ประสาทศัลยศาสตร์


นพ.จาตุรงค์ เทพาหุดี
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2536 (รุ่น 15)
 • ประสาทศัลยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2541

นพ.รัฐพล กล่อมพงษ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2538 (รุ่น 17)
 • ประสาทศัลยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2543นพ.กิตติเดช กุลบุญ
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2549 (รุ่น 28)
 • ประสาทศัลยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2554


นพ.ศุภพนธ์ ตั้งพงศ์สิริกุล
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราช 2549 (รุ่น 111)
 • ประสาทศัลยศาสตร์ ศิริราช 2556
------------------------------------------------------------------------------------
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา นพ.สมพบ ธีระกิจไพศาล
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2539 (รุ่น 18)
 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จุฬาลงกรณ์ 2545


นพ.วีรชัย สุพิทักษ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ 2536 (รุ่น 43)
 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จุฬาลงกรณ์ 2541


นพ.นคร ตันติรังสี
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราช 2547 (รุ่น 109)
 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา รามาธิบดี 2554


นพ.ชาญณรงค์ วโรตมะวิชญ
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี 2547 (รุ่น 34)
 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ม.เชียงใหม่ 2554


------------------------------------------------------------------------------------
ศัลยศาสตร์ทรวงอก


นพ.ธำรง ก้องเกรียงไกร
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราช 2549 (รุ่น 111)
 • ศัลยศาสตร์ทรวงอก ศิริราช 2556

------------------------------------------------------------------------------------
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง


นพ.ชาตรี อุไพศิลป์สถาพร
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ 2549 (รุ่น 56)
 • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง จุฬาลงกรณ์ 2556

พญ.อิศรา  ลิ้มธนะกุล
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ 2552 (รุ่น 15)
 • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง รามาธิบดี 2561

------------------------------------------------------------------------------------
กุมารศัลยศาสตร์

พญ.มนทินี สัปจาตุระ
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2551 (รุ่น 30)
 • กุมารศัลยศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ 2557