กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
นพ.อนิส เบ็ญราฮีม
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2531 (รุ่น 10)
 • ออร์โธปิดิกส์ ม.สงขลานครินทร์ 2537

นพ.ธนันต์ชัย อนุพงศ์เมธี
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2530 (รุ่น 9)
 • ออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์ 2536

นพ.จรวด จำปา
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2538 (รุ่น 17)
 • ออร์โธปิดิกส์ เลิดสิน 2547

นพ.สุเมศ สุนทรทรัพย์
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2540 (รุ่น 19)
 • ออร์โธปิดิกส์ วชิรพยาบาล 2548

 
นพ.บัณฑิต ลีวิริยะพันธุ์
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2543 (รุ่น 22)
 • ออร์โธปิดิกส์ ม.สงขลานครินทร์ 2548

นพ.อุกฤษฏ์ คุณาธรรม
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี 2545 (รุ่น 32)
 • ออร์โธปิดิกส์ รามาธิบดี 2552

 
นพ.อัศวิน แสงมณี
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.เชียงใหม่ 2546 (รุ่น39)
 • ออร์โธปิดิกส์ ราชวิถี 2553

 
พญ.นงรัตน์ มากแก้ว
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2548 (รุ่น27)
 • ออร์โธปิดิกส์ ราชวิถี 2553

นพ.พงศ์พีระ ตรีรัตน์พันธุ์
นายแพทย์ปฏิบัติการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2549 (รุ่น28)
 • ออร์โธปิดิกส์ ม.สงขลานครินทร์ 2555