กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู


พญ.ธิติมา ศิริมาตยาพันธุ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2542 (รุ่น 21)
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู พระมงกุฎเกล้า 2547

 
พญ.พรศรี ไตรจีวรภรณ์
นายแพทย์ชำนาญการ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2553 (รุ่น 32)
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู ม.สงขลานครินทร์ 2557

 
พญ.สุพรรณนิดา ภูศิริ
นายแพทย์ชำนาญการ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 2553 (รุ่น 15)
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู พระมงกุฎเกล้า 2559

 
พญ.พิชญ์นาฏ ศรีเมฆารัตน์
นายแพทย์ชำนาญการ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 2553 (รุ่น 15)
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู จุฬาลงกรณ์ 2559