กลุ่มงานผู้ป่วยนอก


นพ.ชัยเจริญ ช่วยช่วง
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2535 (รุ่น 13)
  • ออร์โธปิดิกส์ ม.สงขลานครินทร์ 2540