กลุ่มงานรังสีวิทยา


พญ.ดารณี ปิตานุพงศ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงาน
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2531 (รุ่น 10)
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย รามาธิบดี 2537

พญ.สุนทรี โกวิทวัฒนไพศาล
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2545 (รุ่น 24)
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย ศิริราช 2551
พญ.สุมาพร มักคุ้น
นายแพทย์ชำนาญการ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2548 (รุ่น 27)
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย จุฬาลงกรณ์ 2554

พญ.รวิพร โรมา
นายแพทย์ชำนาญการ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2556 (รุ่น 35)
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย ม.สงขลานครินทร์ 2560