กลุ่มงานอายุรกรรม


นพ.ปรีชา ตรัยตรากุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงาน
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.เชียงใหม่ 2527 (รุ่น 21)
 • อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 2533
------------------------------------------------------------------------------------
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร


นพ.ปิยพันธ์ รุธิรโก
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2532 (รุ่น 11)
 • อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 2538
 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ม.สงขลานครินทร์ 2547
------------------------------------------------------------------------------------
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ


นพ.ปัญญา งามไตรไร
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2533 (รุ่น 12)
 • อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 2539
 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ จุฬาลงกรณ์ 2543

นพ.ธีระศักดิ์ วัฒนสกุลเอก
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2542 (รุ่น 21)
 • อายุรศาสตร์ ภูมิพล 2549
 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ ภูมิพล 2555
นพ.ธีรวิทย์ เหลืองดิลก
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2550 (รุ่น 30)
 • อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 2556
 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ จุฬาลงกรณ์ 2559
------------------------------------------------------------------------------------
อายุรศาสตร์โรคไต

นพ.นิวัตน์ ล้วนเส้ง
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2538 (รุ่น 17)
 • อายุรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2543
 • อายุรศาสตร์โรคไต แพทยสภา 2551

นพ.วิวัฒน์ จรุงเกียรติกุล
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 2545 (รุ่น 6)
 • อายุรศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2551
 • อายุรศาสตร์โรคไต พระมงกุฎเกล้า 2556

พญ.ณัฐนี คุณาธรรม
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราช 2548 (รุ่น 110)
 • อายุรศาสตร์ ศิริราช 2554
 • อายุรศาสตร์โรคไต ศิริราช 2557
------------------------------------------------------------------------------------
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ


นพ.ปิติ คูวณิชย์วงศ์
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2538 (รุ่น 17)
 • อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 2543
 • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ รามาธิบดี 2548
------------------------------------------------------------------------------------
อายุรศาสตร์โรคเลือด


พญ.นฤมล ทองตันหยง
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราช 2542 (รุ่น 104)
 • อายุรศาสตร์ ศิริราช 2548
 • อายุรศาสตร์โรคเลือด ศิริราช 2551
พญ.ศิริพร จุติอมรเลิศ
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2554 (รุ่น 33)
 • อายุรศาสตร์โรคเลือด จุฬาลงกรณ์ 2560
------------------------------------------------------------------------------------
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม


พญ.อัญชลี ไทรงาม
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2542 (รุ่น 21)
 • อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 2548
 • อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ม.สงขลานครินทร์ 2555
------------------------------------------------------------------------------------
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสมพญ.สุณิตา กิจปกรณ์สันติ
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2545 (รุ่น 24)
 • อายุรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2551
 • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ม.สงขลานครินทร์ 2557
------------------------------------------------------------------------------------
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ


นพ.ชิตประสงค์ มาลัยศรี
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2546 (รุ่น 25)
 • อายุรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2552
 • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ รามาธิบดี 2556
------------------------------------------------------------------------------------
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา


พญ.ปิยาภรณ์ เพชรชู
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2552 (รุ่น 31)
 • อายุรศาสตร์สาขามะเร็งวิทยา รามาธิบดี 2560
------------------------------------------------------------------------------------
อายุรศาสตร์ทั่วไป


นพ.โสภณ จุติอมรเลิศ
นายแพทย์ชำนาญการ

 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี 2546 (รุ่น 33)
 • อายุรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2552


พญ.บราลี ศีลประชาวงศ์
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2542 (รุ่น 21)
 • อายุรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2546

นพ.ผงาด เนียมรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2550 (รุ่น 29)
 • อายุรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2557

พญ.ศศิพักตร์  นิธิวรนันท์
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ 2555 (รุ่น 62)
 • อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 2561
------------------------------------------------------------------------------------
ประสาทวิทยา


นพ.วศิน จารุพันธุ์
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2539 (รุ่น 18)
 • ประสาทวิทยา พระมงกุฎเกล้า 2544

นพ.ธนวินท์ เรืองวิทยาวงศ์
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2548 (รุ่น 27)
 • ประสาทวิทยา พระมงกุฎเกล้า 2554

พญ.ภัทรนันท์ เหลืองดิลก
นายแพทย์ปฏิบัติการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี 2551 (รุ่น 38)
 • ประสาทวิทยา รามาธิบดี 2557
 • อนุสาขาหลอดเลือดสมอง รามาธิบดี 2559
พญ.ทิพย์ลดา  บุญชัย
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2551 (รุ่น 31)
 • ประสาทวิทยา ศิริราชพยาบาล 2556
 • รังสีร่วมรักษาระบบประสาท ศิริราชพยาบาล 2561
------------------------------------------------------------------------------------
ตจวิทยา


นพ.ณัฏฐ์ธารณ์ เชิดพงษ์ฐกิตติ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี 2532 (รุ่น 19)
 • ตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง 2538

นพ.เลิศวุฒิ บัวเลิศ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2537 (รุ่น 16)
 • ตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง 2545