กลุ่มงานจิตเวช


พญ.ดลฤดี เพชรสุวรรณ
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2544 (รุ่น 23)
  • จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รามาธิบดี 2551

 
พญ.สุมาลี วัฒน์หนู
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2543 (รุ่น 22)
  • จิตเวชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2548