กลุ่มงานจิตเวช


พญ.ดลฤดี เพชรสุวรรณ
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2544 (รุ่น 23)
  • จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รามาธิบดี 2551

 
พญ.สุมาลี วัฒน์หนู
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2543 (รุ่น 22)
  • จิตเวชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2548

พญ.เพ็ญประภา  เหมมณี
นายแพทย์ชำนาญการ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น 2555(รุ่น 34)
  • จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น  รามาธิบดี  2561

พญ.นวมน  ศีลบุตร
นายแพทย์ชำนาญการ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2557 (รุ่น 36)
  • จิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 2561