กลุ่มงานเวชกรรมสังคม


พญ.จุไรรัตน์ พฤกษ์วรุณ
นายแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2544 (รุ่น 23)
 • เวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ศูนย์หาดใหญ่ 2551

นพ.ไกรสร โตทับเที่ยง
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราช 2541 (รุ่น 103)
 • เวชศาสตร์ครอบครัว พระมงกุฎเกล้า 2544
 • เวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันฯ 2559

พญ.กรองแก้ว ทองเรืองสุกใส
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2544 (รุ่น 23)
 • เวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ศูนย์หาดใหญ่ 2548
 
พญ.วัลลิยา แต่งสวน
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2550 (รุ่น 29)
 • เวชศาสตร์ครอบครัว ม.สงขลานครินทร์ 2556

 
พญ.ศศิวิมล อึ่งวรากร
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2550 (รุ่น 29)
 • เวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ศูนย์หาดใหญ่ 2553

 
พญ.กรกนก  ก่อวุฒิกุลรังษี
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2553 (รุ่น 33)
 • เวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ศูนย์หาดใหญ่ 2556

พญ.ฐิตินาถ ทองขำดี
นายแพทย์ปฏิบัติการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2555 (รุ่น 34)
 • เวชศาสตร์ครอบครัว ม.สงขลานครินทร์ 2559พญ.วริษา เดชธราดล
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ 2557 (รุ่น 1)
 • เวชศาสตร์ครอบครัว รพ.หาดใหญ่ 2560