กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน


พญ.วรัญญา เตชภานุวัฒน์
นายแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2549 (รุ่น 28)
  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พระมงกุฎเกล้า 2555

พญ.เพ็ญภัสสร์ ธนัชทัศน์
นายแพทย์ชำนาญการ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2552 (รุ่น 31)
  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ราชวิถี 2557

พญ.สาวิตรี พัฒนโกวิท
นายแพทย์ชำนาญการ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราช 2554 (รุ่น 116)
  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จุฬาลงกรณ์ 2559

พญ.พนิตนันท์ จินดามณี
นายแพทย์
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2551 (รุ่น 29)
  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พระมงกุฎเกล้า 2557