กลุ่มงานจักษุวิทยา


นพ.วีระยุทธ ตรีรัตน์พันธุ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงาน
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.เชียงใหม่ 2529 (รุ่น 23)
  • จักษุวิทยา ศิริราช 2535

 
นพ.ไสว ฟุ้งธรรมสาร
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2531 (รุ่น 10)
  • จักษุวิทยา ราชวิถี 2537

 
พญ.เกษราภรณ์ นนทามิตร
นายแพทย์ชำนาญการ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2544 (รุ่น 23)
  • จักษุวิทยา ศิริราช 2552

 
พญ.เกศณี คูวณิชย์วงศ์
นายแพทย์ชำนาญการ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ 2545 (รุ่น 52)
  • จักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์ 2551