กลุ่มงานกุมารเวชกรรม


พญ.ปวีณา บุญเจริญ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงาน
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.เชียงใหม่ 2533 (รุ่น 27)
 • กุมารเวชศาสตร์ กรมการแพทย์ 2539
พญ.วัลย์ลดา ปริสุทธิกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2532 (รุ่น 11)
 • กุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 2538
 • ประกาศนียบัตรโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาในเด็ก รามาธิบดี 2540
นพ.สุธรรม อุรุพงศ์พิศาล 
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2535 (รุ่น 14)
 • กุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 2541
พญ.กนกวรรณ สุนทรทรัพย์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2542 (รุ่น 21)
 • กุมารเวชศาสตร์ กรมการแพทย์ 2548
พญ.นพวรรณ ตรีรัตนไพบูลย์   
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราช 2543 (รุ่น 105)
 • กุมารเวชศาสตร์ ศิริราช 2549
นพ.ณัฐสิทธิ์ คุณรักษ์พงศ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราช 2543 (รุ่น 105)
 • กุมารเวชศาสตร์ ศิริราช 2549

พญ.ฐิติยา ตั้งสถิตพร
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2545 (รุ่น 24)
 • กุมารเวชศาสตร์ ศิริราช 
 • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ศิริราช 2555

พญ.ณัฐกานต์ เถรว่อง
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราช 2554 (รุ่น 116)
 • กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ 2560

พญ.ชุลีพร  คงมีสุข
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2547 (รุ่น 26)
 • กุมารเวชศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า 2553
 • กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน จุฬาลงกรณ์ 2558

นพ.ไกรวัฒน์  ภัทรศรีพงศ์
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2555 (รุ่น 34)
 • กุมารเวชศาสตร์ รพ.ศูนย์หาดใหญ่ 2559
 • กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2561