กลุ่มงานวิสัญญีวิทยาพญ.นลพรรณ ณ สงขลา
นายแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราช 2548 (รุ่น 110)
 • วิสัญญีวิทยา ศิริราช 2554
 
พญ.รัศณี เจริญกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2538 (รุ่น 17)
 • วิสัญญีวิทยา ศิริราช 2543

 
พญ.สุวิมล ล้วนเส้ง 
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2538 (รุ่น 17)
 • วิสัญญีวิทยา ม.สงขลานครินทร์ 2542นพ.ทีระศักดิ์ ทิพย์ศรี
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2539 (รุ่น 18)
 • วิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์ 2545
 • การระงับปวด ศิริราช 2553

 
พญ.ปุณณัชชา วงศ์วัฒนกิจ
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2544 (รุ่น 23)
 • วิสัญญีวิทยา ศิริราช 2550