กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรมพญ.นวลนาถ ฮุนพงษ์สิมานนท์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2539 (รุ่น 18)
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ศิริราช 2545
นพ.ไตรภพ จารุทัศน์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2528 (รุ่น 7)
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ศิริราช 2536

พญ.พวงน้อย รุธิรโก
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2532 (รุ่น 11)
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ศิริราช 2538

นพ.ธนะรัตน์ ศรีเมฆารัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2535 (รุ่น 14)
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ศิริราช 2540นพ.โอภาส ปทะวานิช
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2540 (รุ่น 19)
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ม.สงขลานครินทร์ 2544

นพ.ธีรวุฒิ ก่อวุฒิกุลรังษี
นายแพทย์ปฏิบัติการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2554 (รุ่น 32)
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ม.สงขลานครินทร์ 2557

พญ. เพียว บริสุทธิ์
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.ราชวิถี 2557 


พญ. ชญานิศ ติณโสภารัตน์
นายแพทย์ชำนาญการ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี 2553 (รุ่น 40)
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รามาธิบดี 2560
นพ.อัครวิชญ์ จิตชาญวิชัย
นายแพทย์
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2554 (รุ่น 33)
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ม.สงขลานครินทร์ 2557
 • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ม.สงขลานครินทร์ 2560

นพ.เอกพจน์  อนันตวรพจน์
นายแพทย์ชำนาญการ
 • พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล 2555 (รุ่นที่ 10)
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ 2561